Celcus logo

Over ons black arrow

Celcus overheid verenigt bedrijfskundige informatica experts en overheidsprofessionals op het gebied van bedrijfsvoering, financiën en risico management. Celcus overheid biedt een integraal, functioneel, informatie platform voor planning & control bij overheden. Wij bieden een totaaloplossing: de instrumenten, de technische en de organisatorische implementatie.

Uw uitdagingen

In toenemende mate zien gemeenten de voordelen en de noodzaak van het verbeteren van hun inzicht (in het verleden) en hun grip op de toekomst. De managementinformatie, stuurinformatie en P&C producten wordt vaak nog door middel van een grote hoeveelheid Excel sheets, datadumps, Word documenten en traditionele ‘business intelligence’ tools bij elkaar geharkt. Dit is een zeer bewerkelijk proces, foutgevoelige en kostbare oplossing.

“Onze gegevens en informatie is versnipperd, hoe kan ik een transparante omgeving creëren die me precies bied wat ik wil weten?”

“Hoe kunnen we het gebruik van Excel overstijgen zonder de voordelen die Excel biedt teniet doen?”

“Veel van onze BI/ PM projecten hebben een dusdanig lange doorlooptijd dat men ze is gaan zien als problemen in plaats van oplossingen.”

“Leuk zo’n mooi instrument maar hoe zorg ik ervoor dat het gedragen wordt door de organisatie, gedrag echt veranderd?”

“Los van inzicht in het verleden wil ik juist sturen op basis van een goed beeld van de toekomst. Zo min mogelijk verrassingen!”

“Wij willen niet voor elk systeem afhankelijk zijn externe consultants en de afdeling ICT”

Ons aanbod

Celcus-overheid is een gespecialiseerd onderdeel van Celcus dat overheidsinstellingen helpt met drie belangrijke uitdagingen:

•    wij bieden een kant-en-klaar platform dat  inzicht geeft in de bedrijfsvoering en stuurinformatie die grip geeft op de toekomst. Het platform en de onderliggende, functionele  modules heeft Celcus-overheid in nauwe samenwerking met gemeenten en ander deskundigen ontworpen en gebouwd. Een standaard implementatie aanpak draagt bij aan een snelle implementatie.

•    Celcus borgt kennis en kunde in de organisatie op het gebied van business intelligence en performance management. Als specialist op het gebied van in-memory OLAP technologie biedt Celcus een omvangrijk programma aan trainingen, on the job learning en ondersteuning. Op deze wijze dragen we kennis en kunde over aan gemeenten.

•    Celcus draagt zorg voor de organisatorische inbedding van het integrale instrument voor planning & control. Het verbetermanagement traject wordt getrokken door professionals die buigen op tientallen jaren ervaring binnen overheidsinstellingen en gemeenten. Doordat ze zelf werkzaam zijn geweest op sleutelposities binnen gemeenten weten zij als als geen ander de juiste snaar te raken.

Contact


pand Celcus Soesterberg

Celcus B.V.
Amersfoortsestraat 15
3769 AD Soesterberg
Nederland

+31 (0)34 6769047
info@celcus.nl

BTW:  NL823067592B01
Bank: ABN AMRO 48 03 40 595
Kvk:   51034476

Celcus overheid blue arrow

Celcus overheid biedt een totaaloplossing voor inzicht, sturing, planning en control. De applicatie die bestaat uit verschillende functionele modules voedt zich met gegevens die zich reeds bevinden in allerlei databases die in gebruik zijn bij de gemeente: financiële systemen, zaaksystemen, personeel systemen en dergelijke. De centrale database die ten grondslag ligt aan alle modules kan tevens verrijkt worden door het handmatig toevoegen van gegevens en commentaren. Het gehele platform ondersteunt op deze wijze een aantal tactische en strategische processen, dashboards, rapportages en analyses.

 • Financieel Management

  De organisatie vindt de basis in de financiële administratie. Deze wordt niet alleen tot op factuurniveau ontsloten maar de financiële module kan ook geautomatiseerd een (wijziging) in de structuur overnemen. Los van inzicht in de realisatie en de voorzieningen kan op gecontroleerde wijze een begroting opgesteld worden of bijvoorbeeld prognoses wordt bijgesteld door geautoriseerde gebruikers. Het delen van allerlei financiële verwachtingen, op elk niveau, kan ondersteund worden met workflow en commentaren om optimaal te kunnen (bij) sturen.

 • Begroting

  Baten en lasten binnen begrotingen veranderen regelmatig. Wijzigingen in de begroting neemt Celcus Overheid automatisch en direct over uit het financiële systeem. De laatste begroting wordt direct afgezet tegen de initiële begroting en/of voorgaande versies. Bovendien toont het systeem voor alle onderdelen van de begroting de gewenste mutaties ten opzichte van de initiële begroting die nog niet geaccordeerd zijn, de zogenaamde klad versie. Celcus Overheid geeft inzicht in de begroting tot op het laagste niveau per grootboeknummers (FCL), kostensoort (ECL) en maakt onderscheid tussen indirecte- en directe kostensoorten en structurele- en niet-structurele onderdelen van de begroting.

  Anderzijds faciliteert Celcus Overheid ook de invoer van top-down en bottom-up begrotingen. In combinatie met workflow processen en het delen van commentaren kunnen deze voorstellen geaccordeerd worden en tot een een nieuwe begroting leiden of een wijziging van de bestaande begroting. Celcus Overheid vereenvoudigt het opstellen van begrotingen door krachtige scenario functionaliteit die financiële paketten, Excel en andere BI tools niet bieden. Hierdoor kan men op allerlei manieren ‘spelen’ met een begroting, zoals indexatie, uitsluitingen, andere structuren en zoiets als ‘splashing’. De nieuwe begroting kan desgewenst weer ingelezen worden door het financiële systeem.

  Gebruikers kunnen gemakkelijk navigeren door de begroting door drill-down en zogenaamde drill-through functionaliteit. Door middel van drill-through functionaliteit kan men de opbouw zien tot op factuurniveau. Vanuit één scherm kan de begroting bekeken worden vanuit allerlei perspectieven: de programma’s, de afdelingen, units, budgethouders of  teams.

 • Prognose

  Het prognosticeren vormt een essentieel onderdeel van financiële sturing. Per taak/ product/ FCL en kostensoort kan periodiek (per maand/ kwartaal) een prognose worden afgegeven door de desbetreffende budgethouder, inclusief workflow en begeleidend commentaar. Deze prognose wordt ook wel de ‘zachte verplichting’ genoemd. In één overzicht kan op elk gewenst niveau gezien worden wat de huidige begroting is, de realisatiecijfers tot nu toe, de meest actuele verplichtingen, de zachte verplichtingen en de resulterende ruimte voor de het betreffende begrotingsjaar. De totale prognose wordt vergeleken met de beschikbare ruimte zodat de gebruiker een direct controlemiddel heeft. Prognoses kunnen handmatig ingevoerd worden of automatisch verdeeld worden over de resterende maanden. Verschillende verdelingspatronen of seizoen patronen kunnen dan worden gekozen als hulpmiddel.

 • Balans

  Alle passiva en activa posten worden volgens gebruikelijke weg getoond (CBS standaard), inclusief de uitsplitsing van reserves/reserveringen. Commentaar kan worden toegevoegd om balansposten toe te lichten.

 • Baten en lasten

  De baten en lasten kunnen op elk niveau (programma, product, taak) worden weergegeven voor de laatste begrotingsversie. Tevens zijn de mutaties van de reserveringen opgenomen.

 • Kredieten

  De kredietenregistratie van een gemeente wordt apart gekoppeld aan Celcus overheid en naadloos geïntegreerd in Financieel Management. Ook bij Kredietbewaking bestaat de mogelijkheid om voorspellingen in te voeren om de grip op toekomstige ontwikkelingen te verbeteren.

 • Programma Management

  Dit onderdeel heet ook wel de Programma Verantwoording en is de basis voor verantwoordingsrapportages, zoals bijvoorbeeld de voorjaarsnota en herfstnota. In deze module is de invoer en het beheer van tekst significant. Naast de financiële cijfers omvat de module beschrijvende elementen zoals een omschrijving: wat we willen bereiken; wat we hebben bereikt en relevante beleidskaders/nota’s.

  Tevens worden in deze module de bijbehorende indicatoren geregistreerd en bijgehouden. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen prestatie-indicatoren en effectindicatoren. Indicatoren kunnen gemakkelijk zelf aangemaakt worden.

  Om het overzicht compleet te maken worden ook de bijbehorende producten per programma getoond inclusief de financiële stuurinformatie (budget, realisatie year-to-date, verplichtingen, prognose, resterende ruimte).

 • Beschrijvingen

  Binnen programmaverantwoording kan worden vastgelegd wat de gemeente wil bereiken en wat, achteraf is bereikt. Deze beveiligde registratie kan ondersteund worden door middel van workflow. Deze gevalideerde tekst kan op deze wijze direct opgenomen worden in maandelijkse rapportages of bijvoorbeeld het jaarverslag.

 • Activiteiten

  Alle activiteiten of producten worden weergegeven per speerpunt en/of programma. Gegeven het grote aantal activiteiten wordt gestuurd op uitzonderingen. Hierbij kan gedacht worden aan een top 10 aan activiteiten die in positieve of negatieve zin uit de pas lopen. Vanuit een dashboard omgeving kan direct ingezoomd wordt op deze activiteiten.

 • Indicatoren

  Het beheerscherm van Programma Management biedt de mogelijkheid om gemakkelijk nieuwe indicatoren toe te voegen en het bereik van de bijbehorende stoplichten te bepalen. De stoplichten worden getoond bij de voortgang van indicatoren (realisatie) in het overzicht. Afwijkende indicatoren kunnen in afzonderlijke lijsten opgenomen worden in de dashboard omgeving om de voortgang en kwaliteit van de dienstverlening gericht te monitoren.

 • Service Management

  Deze module omvat informatie gebaseerd op prestaties uit het verleden voor het sturen op servicenormen. Overzichten van balie-handelingen, zaken, vergunningen en binnengekomen post/e-mail.

 • Balie

  Voor veel burgers is de manier waarop ze geholpen worden aan de balie beeldbepalend voor de kwaliteit van de dienstverlening van een gemeente. Inzicht en monitoring van de snelheid waarmee burgers geholpen worden aan de balie c.q. ingeplande afspraken is dus van groot belang. Celcus ontsluit alle baliegegevens zodat in één oogopslag duidelijk is of de dienstverlening voldoet aan de norm en zo niet waar het fout gaat.

 • Vergunningen

  Het tijdig afhandelen van vergunningen is een kritisch proces. Celcus ontsluit alle aanvragen voor vergunningen uit de onderliggende systemen en houdt bij welke inmiddels zijn verwerkt. Medewerkers kunnen direct zien welke vergunningen nog open staan en hoe het verloop is geweest.

 • Zaken

  Het afhandelen van zaken kan tezamen met alle andere services beheerd worden. Medewerkers kunnen direct zien welke zaken nog open staan en hoe het verloop is geweest.

 • Post

  De afhandeling van de post wordt gemonitord door Celcus en alle uitzonderingen kunnen worden weergegeven.

 • Personeel Management

  De personeel module van Celcus Overheid geeft u een actueel inzicht in de samenstelling van het personeelsbestand, de bezetting, het verloop hiervan, verzuim- en verlofstatistieken en bijvoorbeeld de trend in salariskosten. Desgewenst kunnen uren ook geregistreerd worden in Celcus Overheid, FTE gepland worden over de verschillende programma’s en afdelingen en allerlei scenario’s gedraaid worden.

 • Ziekteverzuim

  Het ziekteverzuim onder gemeenteambtenaren is gemiddeld genomen vrij hoog en een aanzienlijke kostenpost. Vaak is een hoge werkdruk de oorzaak, bijvoorbeeld door de overheveling van taken van het rijk zoals jeugdzorg en participatie – dat met minder geld moet worden uitgevoerd. Dit is niet het alleen een probleem voor de individuele medewerker, maar ook een probleem van de organisatie, de leiding en dus de gemeente als geheel. Door een realistische personeelsplanning voor de uit te voeren taken kan ziekteverzuim voorkomen worden. Tegelijkertijd is snel en actueel inzicht in het ziekteverzuim van belang om zo snel mogelijk bij te sturen.

 • Formatie en bezetting

  Gemeente willen meer grip krijgen op de formatie en de bezetting binnen de gehele ambtelijke organisatie en daarmee ook beter op de personeelskosten kunnen sturen. Het plannen van vast en tijdelijk personeel en de inzet van externen is hierbij van belang.

 • Verlof & compensatie

  Celcus biedt inzicht in verlof en compensatie voor het gehele personeelsbestand

 • Risico Management

 • Risico vastleggen

  Risico Management begint met het aanmaken van risico’s en het onderhouden van de status van bestaande risico’s. Aan elk risico wordt een volgnummer, coördinator/verantwoordelijke en status gekoppeld. Daarnaast is het ook mogelijk de status van het risico te wijzigen. Het overzicht van de risico’s toont alle risico’s van het geselecteerde niveau (programma, product of taak). Er is een mogelijkheid om te sorteren op onder andere het actuele risico profiel en een top 10 van de risico’s te maken. In de tabel is een aantal belangrijke karakteristieken per risico opgenomen: omschrijving van het risico, actueel en beoogd risico profiel, kosten prognose voor het beheersen van het risico en de risico index (actuele ‘verwachte verlies’ ten opzichte van de gewenste voorziening). Dit verwachte verlies wordt gedefinieerd als het geldbedrag dat mogelijk verloren kan gaan vermenigvuldigd met de kans dat het risico zal plaatsvinden.

 • Maatregelen

  De details van elk risico kunnen worden getoond en gewijzigd. De details zijn de omschrijving alsmede kans, invloed en risico bedrag behorende bij het actuele risicoprofiel van het risico. Ook de doelwaarden voor kans, invloed en risico bedrag kunnen worden ingevuld. Daarnaast worden bestaande en nieuwe beheersmaatregelen geregistreerd om het risico te mitigeren. Eventueel kunnen ook specifieke activiteiten worden bijgehouden, al dan niet gerelateerd aan de beheersmaatregelen.

 • Dashboard

  Op het dashboard wordt het weerstandsvermogen voor alle programma’s getoond. Verder is het risico profiel van de top 10 risico’s opgenomen (zowel het risicoprofiel voor het huidige als vorige kwartaal). Ook de grootste stijgers en dalers (zowel absoluut als relatief) zijn opgenomen. Voor het uitvoeren van mitigerende activiteiten of het testen van bestaande maatregelen gelden deadlines. Het dashboard toont de activiteiten die niet tijdig zijn uitgevoerd of gecontroleerd.

Platform orange arrow

Het technologische platform waarop Celcus Overheid is ingericht is Jedox. Jedox wordt gebruikt door duizenden bedrijven in 120 landen wereldwijd en is beschikbaar in 21 talen waaronder Nederlands. Jedox wordt door verschillende analisten al jarenlang geroemd wordt om de laagdrempeligheid in prijs, implementatie snelheid, eenvoud in beheer, snelheid van het platform, innovatiekracht, servicedesk en gebruikersgemak. Het grote voordeel van Jedox is dat P&C functionaliteit niet geprogrammeerd hoeft te worden. Hierdoor zijn gemeenten voor hun technologie niet afhankelijk van Celcus. Het is volledig transparant en eenvoudig om te zien hoe de verschillende modules zijn opgebouwd en gemeenten zijn prima in staat deze zelf snel te veranderen of aan te vullen.

Centrale database

De centrale database van Celcus overheid bestaat uit de in-memory, multidimensionele OLAP database van Jedox. Deze database beschikt over een zeer snelle (in-memory) rekenengine. Dit komt onder andere tot uiting in snelle realtime analyse en het doorrekenen van rekenregels die vastgelegd zijn in de database. Het multi-dimensionele karakter van de database maakt het bij uitstek geschikt voor allerlei rapportages en analyses. In die zin lijkt de database enigszins op een draaitabel. Gegevens worden ontsloten en opgeslagen in de database uit bronsystemen of direct handmatig ingevoerd via de applicatieschermen. Hierdoor kan op basis van historische gegevens eenvoudig trendanalyses gemaakt worden. De Jedox database kan bijzonder veel data aan en is geschikt voor ‘big data’.

Integratie gegevens

Het Jedox platform beschikt over een zogenaamde ETL engine. ETL staat voor ‘extractie’, ‘transformatie’ en het ‘laden’ van gegevens van bronsystemen naar de centrale database van Celcus Overheid. Denk hierbij aan gegevens die vastgelegd zijn en vastgelegd worden in bronnen zoals Key-2-Finance, Exact, AFAS of Verseon. Celcus overheid kan op deze wijze ook periodiek en op geautomatiseerde wijze gegevens onttrekken aan Excel bestanden, CSV files of een Access database. Tijdens het laden worden de gegevens ook gecontroleerd op kwaliteit en volledigheid. Indien een nieuw product wordt aangemaakt in het financiële systeem wordt dit tijdens het ETL proces ook aangemaakt in Celcus Overheid. Fouten en onregelmatigheden in het ETL proces worden per e-mail gemeld aan de beheerder. Dezelfde ETL egine is ook in staat om inlees bestanden voor andere databases te genereren.

Handmatige invoer, commentaar

Traditionele business intelligence tools beschikken niet over de mogelijkheid om handmatig cijfers of commentaren in te voeren. Via web of mobile applicaties biedt Jedox deze zogenaamde ‘performance management’ functionaliteit wel. Hierdoor is Celcus overheid in staat veel meer processen te ondersteunen zoals een begrotingsproces, risico management proces, prognose proces, evaluatieproces, enzovoort. Typisch gegevens die vaak nog periodiek uitgevraagd of vastgelegd worden door middel van Excel.

Beveiliging, audittrail

De beveiliging van Jedox is uitstekend geregeld op database niveau en makkelijk te beheren. Enkel met een unieke inlog naam en wachtwoord kan ingelogd worden. Dit kan eventueel gekoppeld worden aan de bestaande namen en wachtwoorden die al gebruikt worden in de organisatie. Op basis van de toegekende rechten kunnen gebruikers bepaalde zaken wel of niet lezen, wel of niet (over)schrijven of geautomatiseerde rapporten ontvangen. Desgewenst op zeer gedetailleerd niveau. Verder is het systeem in staat om bij te houden wie, wanneer, welke gegevens invoert. Ook het gebruik binnen de organisatie van het systeem kan gemonitord worden.

Web, mobile

Alle dashboards, rapportages en analyse mogelijkheden worden ter beschikking gesteld via het web en/of een mobile device zoals een smartphone of iPad. Via web of mobile device kan men ook direct gegevens wegschrijven in de centrale database. Maar ook het beheer van de applicaties, de inrichting van het ETL proces (het ontsluiten van bronsystemen) of bijvoorbeeld het veranderen van de gebruikersrechten kan via een ‘zero footprint’ web interface. Gebruikers hebben enkel een login ID en wachtwoord nodig om aan de slag te gaan.

Dashboard

De dashboards van Jedox ondersteunen zowel drill-down functionaliteit, drill-through functionaliteit als data discovery. Het ontwerpen en maken van dashboards is gemakkelijk aan te leren. Om meer details te weten te komen bij cijfers en grafieken hoeft hier enkel op geklikt te worden. De zogenaamde drill-through funtionaliteit maakt dat men ook door kan klikken tot bijvoorbeeld factuurniveau. Het maken van interactieve dashboards met metertjes, grafieken, geografische weergave en dergelijke wordt allemaal ondersteund. Hiervoor biedt Jedox een standaard bibliotheek die ook gebruikt is voor het inrichten van Celcus overheid. Het feit dat Jedox werkt via het web betekent dat allerlei web ‘widgets’ geïntegreerd kunnen worden in een applicatie. Zo kan bijvoorbeeld Google maps onderdeel uitmaken van het dashboard.

Analyse

De web- en mobile applicaties bieden gewone gebruikers een zogenaamde ‘guided analyse’ in combinatie met invoermogelijkheden. kenniswerkers en analisten zullen ook allerlei ‘ad-hoc’ analyses willen uitvoeren. Jedox biedt zeer krachtige analyse mogelijkheden en de open source ‘R’ library met allerlei statistische functies is hiermee geïntegreerd. De rekenengine van Jedox is de snelste op de markt.

Integratie Excel, Word, Powerpoint, pdf

Jedox heeft haar platform ontwikkeld vanuit de visie de meest gebruikte tool voor BI en performance management (Excel) in te zetten als de meest bruikbare tool. Met andere woorden, de voordelen van Excel behouden en de nadelen elimineren. Jedox heeft dan ook een naadloze integratie met Excel. De Jedox Excel add-in kan bijvoorbeeld gebruikt worden om Excel direct bovenop de centrale Jedox database te plaatsen om de ruwe data te analyseren. Naast de gebruikelijke Excel functies biedt de Jedox Excel add-in extra snelheid, allerlei extra functies en allerlei statistische toepassingen. Maar ook voor het ontwerpen van nieuwe applicaties in Jedox kan geprofiteerd worden van de bestaande kennis van Excel in de organisatie. Voor het delen van rapportages, grafieken en tabellen is er ook een koppeling beschikbaar met MS Word, MS Powerpoint en Pdf. De Jedox database kan op geautomatiseerde wijze gepersonaliseerde, standaard templates vullen in deze applicaties. Door de directe koppeling met de centrale database is geborgd dat de data niet tussentijds bewerkt is. Alles komt uit één versie van de waarheid.

Diensten green arrow

Celcus Services staat voor een compleet aanbod van diensten die u ondersteunen bij het gebruik en beheer van uw intelligence/ performance management applicaties. Een combinatie van alle mogelijkheden stelt u in staat uw hardware, software en het bijbehorende technische en functionele beheer volledig te laten verzorgen door Celcus. De keuze is aan u. U kunt er ook voor kiezen gebruik te maken van onze gecertificeerde trainingen en vooral veel zelf te doen.

Helpdesk

De Celcus helpdesk is voor iedereen bereikbaar voor vragen over Jedox, IBM TM1 en onze dienstverlening. Er is vrijwel altijd iemand aanwezig tijdens kantooruren om u te helpen op telefoonnummer +31 34 6769047. U kunt ons ook per e-mail bereiken via support@celcus.nl

Academy

Celcus verzorgt alle gecertificeerde Jedox trainingen en IBM TM1 trainingen in de Nederlandse en Engelse taal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Jedox en IBM training materiaal. De trainingen worden verzorgd in Soesterberg of op locatie. Desgewenst kan de training gecombineerd worden met maatwerk en training-on-the-job. Tijdens de opleiding wordt veel aandacht besteed aan praktijk voorbeelden. Celcus biedt een breed pakket voor zowel de beginnende gebruikers als experts. Deelnemers ontvangen een Jedox certificaat voor alle voltooide opleidingen. Ten aanzien van IBM trainingen kan ook een certificaat bemachtigd worden door het voltooien van een on-line examen.

Na een training in Jedox was ik direct verkocht: management informative hoort in Jedox, planning en control, rolling forecast wil je alleen in Jedox. Inmiddels hebben 12 mensen van Allainz de trainingen gevolgd. Celcus en Jedox hebben Allianz echt een impuls gegeven, we zien allerlei waardevolle toepassingen”. Martjan Pols, business intelligence specialist Allianz
Jedox levert voor Merford een veelzijdige analyse en planning oplossing tegen een aantrekkelijk aanschaf en onderhoud plaatje. Door de training on the job van Celcus is het mogelijk de interne leercurve stijl te maken en direct kennis te borgen. Met de pragmatische en oplossing gerichte aanpak waren de eerste resultaten in een mum van tijd zichtbaar“. Hendrik Pot, financieel directeur Merford

Cloud services

Celcus Overheid draait op uw eigen server, een private cloud van Celcus of één van de clouddiensten zoals Amazon. Private Cloud Services van Celcus bestaan uit het advies, de realisatie en het beheer van een hardware omgeving die u ter beschikking wordt gesteld via het internet. Op deze wijze hoeft u geen eigenaar meer te zijn van de gebruikte hardware. Wij verzorgen de complete externe ICT infrastructuur waarop uw oplossingen draaien. De details van deze infrastructuur worden aan het oog onttrokken en gebruikers beschikken over een “eigen”, in omvang en mogelijkheden schaalbare, virtuele infrastructuur. U hoeft zelfs niets te installeren op uw eigen omgeving want onze oplossingen zijn allemaal een ‘zero footprint’. U kunt ervoor kiezen Celcus uw applicatie te laten hosten inclusief technisch beheer.

Service Level Agreement

Celcus biedt haar klanten de mogelijkheid om het onderhoud van hun Celcus oplossingen uit te besteden. Het onderhoud van applicaties wordt vastgelegd door middel van een service level agreement. Gekozen kan worden tussen een aantal ‘levels’.
De keuzes die Celcus maakt ten aanzien van de onderliggende techniek zijn voor een groot deel geënt op het beginsel dat klanten in hoge mate zelf hun applicaties kunnen onderhouden. De beheersing van de ‘techniek’ wordt  tot een minimum beperkt. Uitbesteding van beheer zal met name ingegeven worden door de geboden zekerheid bij bedrijfskritische applicaties.

Cases yellow arrow

Celcus werkt voor een aantal ‘bluechip’, beursgenoteerde opdrachtgevers maar ook een aantal grote MKB bedrijven, organisaties zonder winstoogmerk en de overheid. Al onze opdrachtgevers zijn tevreden met onze dienstverlening en kunnen op verzoek benaderd worden als referent.

 • Gemeente de Bilt
 • Gemeente Baarn
 • Overige referenties

Gemeente de Bilt

“Celcus heeft fantastisch werk geleverd en daarmee is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan: het realiseren van een integraal platform voor al onze planning en control activiteiten. Het biedt ons niet alleen een overzicht van alle historische en actuele financiële gegevens maar ondersteunt ook een rolling forecast op allerlei niveau’s in de organisatie. Zo worden al onze verwachte uitgaven vastgelegd en bijgehouden. Hiermee kunnen we financieel veel beter sturen maar op een vergelijkbare manier sturen we nu ook op het gebied van personeel, de service normen enzovoort: geen verrassingen meer. Het doortastende optreden van Celcus zorgde voor een goede voortgang, zeker toen we alle onderliggende systemen gingen ontsluiten en we een aantal partijen op één lijn moesten krijgen. In de toekomst zullen we functionaliteit blijven toevoegen waarbij we in toenemende mate de verantwoordelijkheid voor de bouw en het beheer zullen overnemen.”
Bonne Hylkema, Controller De Bilt

Gemeente Baarn

“De financiële module van Celcus Overheid was binnen drie weken gereed voor gebruik, inclusief de technische installatie en het ontsluiten van ons financiële systeem. In overleg met de organisatie en Celcus hebben we toen een aantal aanpassingen gemaakt aan de standaard functionaliteit, hetgeen allemaal kon zonder beslag op onze (ICT) organisatie. Stap voor stap maken wij onze planning & control werkzaamheden efficiënter en effectiever” – Jaap Lange, MT lid en locosecretaris

Overige referenties

opdrachtgevers Celcus

Agenda & Nieuws greenblue arrow

Nieuwe projecten, nieuwe opdrachtgevers, nieuwe collegea, publicaties, events die we organiseren: graag houden we u op de hoogte waar we mee bezig zijn. We houden ervan onze seminars te combineren met ontbijt en verse jus d’orange. Op die manier kan iedereen voor de lunch weer op pad.

Events icon Nieuws

September 2015

 • Celcus wint voor 2e jaar op rij Jedox Partner of the Year Award
 • Celcus risk management wordt gelanceerd op LAWTECH EUROPE CONGRESS Brussel 2015
 • Celcus sluit partnership met www.rocketsoftware.com

Augustus 2015

 • Universitair Medisch Centrum Utrecht kiest voor Jedox & Celcus

Juni 2015

 • Organisatie van het Celcus IBM Cognos TM1 FORUM een succes
 • Celcus presenteert Celcus Operation Risk Management op Jedox Roadshow
 • Celcus sluit partnership met www.intocontrol.nl
 • Celcus sluit partnership met www.eyeon.nl
 • Celcus-overheid.nl in de lucht

Mei 2015

 • Shanks Group kiest voor Jedox & Celcus
 • Celcus verzorgd voor 3de keer college & workshop voor studenten Business Informatics aan de Universiteit van Utrecht

April 2015

 • Celcus gaat samenwerking aan met www.anddare.nl
 • Celcus klaar met oplossing Trauma registratie/rapportage/ analyse
 • Angela Lustenhouwer versterkt Celcus team
 • Celcus gemeente Roadshow van start

Maart 2015

Februari 2015

 • Celcus gaat samenwerking aan met BBV4ALL
 • Shanks kiest voor Jedox

Januari 2015

 • Eurail kiest voor Celcus & IBM TM1
 • Genzyme Europe kiest voor Celcus & Jedox

Events icon Upcoming Events

marker

Contact met Celcus Overheid

Uw naam *

Uw e-mail *

Onderwerp

Uw bericht

captcha

* verplichte velden